subota, februar 13, 2016
   
Tekst

Poslovnik o radu

Na osnovu člana 15 Statuta Mesne Zajednice Vladimirovac, Savet Mesne Zajednice Vladimirovac na svojoj sednici održanoj dana: 2005 godine, usvojio je:
 
P O S L O V N I K
O RADU SAVETA MESNE ZAJEDNICE VLADIMIROVAC

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuje se organizacija, način rada i odlučivanje Saveta Mesne Zajednice Vladimirovac (u daljem tekstu Savet) na sednicama Saveta.

Član 2.

Savet svoja ovlašćenja i dužnosti obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine Alibunar, i Odlukom o obrazovanju Mesnih zajednica (»Službeni list opštine Alibunar » broj 1 od 27.02.2004 godine.)

Član 3.

Savet se u svom radu služi pečatom mesne zajednice, čiji je oblik i sadržaj određen članom 3 Statuta Mesne zajednice Vladimirovac.

SAVET, PREDSEDNIK I POTPREDSEDNIK MESNE ZAJEDNICE VLADIMIROVAC

Član 4.

Savet mesne zajednice ima 11 članova.

Članovi Saveta Mesne Zajednice biraju se od strane punoletnih građana koji imaju prebivalište na području Mesne zajednice Vladimirovac, tajnim glasanjem.

Član 5.

Savet mesne zajednice će se konstituisati u roku od 15 dana od dana izbora članova saveta.Konstituivnu sednicu saziva predsednik saveta iz prethodnog saziva u roku od 7 dana od dana izbora, a ukoliko on to ne učini u roku od 3 dana po isteku roka za sazivanje, konstituivnu sednicu će sazvati kandidat koji je dobio najveći broj glasova na izborima za članove Saveta.

Član 6.

Predsednik organizuje rad Saveta, predsedava njegovim sednicama i obavlja druge poslove koje mu poveri savet.

Član 7.

Sekretar pomaže predsedniku saveta u pripremi sednica, u primeni poslovnika, sprovođenju zaključaka Saveta i stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova za potrebe saveta.

SEDNICE SAVETA

Član 8.

Savet radi i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednicama.

Sednice se sazivaju po potrebi, a najmanje jedanput u ___________dana.

Sednice Saveta saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na predlog 1/3 članova saveta.

Za pripremanje sednice saveta zadužuje se predsednik uz pomoć sekretara.

Član 9.

Sednice Saveta sazivaju se po pravilu u pisanoj formi, sadrže mesto i vreme održavanja sednice.U izuzetnim slučajevima, radi hitnosti sastanka ili iz drugih objektivnih razloga Savet se može sazvati i telefonom, bez poziva.

Uz poziv za sednicu dostavlja se ptredlog Dnevog reda, sa materijalom i zapisnikom sa prethodne sednice, dva dana pre održavanja sednice.

Izuzetno, materijal se može dostaviti na samoj sednici kada je u pitanju materijal jednostavnog sadržaja, kao i materijal koji zahteva hitno razmatranje.

Poziv za sednicu dostavlja se sredstvima javnog informisanja, ustanovama, Odbornicima u SO Alibunar iz Vladimirovca, članovima veća SO Alibunar iz Vladimirovca, a u dogovoru sa predsednikom saveta.

Član 10.

Prilikom izrade materijala za sednice Saveta predlagači Odluka i drugih akata, o kojima Savet odlučuje, dužni su da predlog Odluke ili drugog akta podnesu u pismenom obliku, a predlog mora biti obrazložen.

Obrazloženje predloga odluke ili drugog akta mora sadržavati pravni osnov, razloge za donošenje, objašnjenje cilja koji želi postići i materijalna sredstva neophodna za sprovođenje odluke.

Član 11.

Dnevni red za sednice predlaže predsednik, odnosno potpresednik u slučaju njegove sprećenosti.

Član 12.

Sednicu Saveta otvara predasednik, odnosno potpresednik u slučaju njegove sprečenosti na osnovu službene evidencije utvrđuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova Saveta za punovažno odlučivanje.

O pitanjima iz nadležnosti Mesne zajednice, za punovažno odlučivanje sednici Saveta potrebno je da prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Ukolko se utvrdi da sednici ne prisustvuje potrebna većina, predsednik će sednicu odložiti za odgovarajući dan ili sat, o čemu će prisutne članove obavestiti usmeno a odsutne pismeno.

Predsednik Saveta će sednicu prekinuti i odložiti i u slučaju da se u toku sednice utvrdi da nije prisutna potrebna većina članova Saveta.

Član 13.

Po utvrđivanju da sednici prisustvuje potrebna većina, Savet pristupa utvrđivanju dnevnog reda.

Svaki član Saveta može predložiti izmenu predloženog dnevnog reda tako da se, pored predloženih, u dnevni red uvrste i druga pitanja za koja smatra da su hitna i neodložna, a za koja je dužan da obrazloži i razloge hitnosti, odnosno da se pojedine tačke dnevnog reda ne razmatraju, to jest odlože za narednu sednicu.O dnevnom redu Saveta članovi odlučuju većinom glasova.

Član 14.

Pre prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Saveta.

O primedbama na zapisnik Savet odlučuje bez pretresa.

Član 15.

Po usvajanju zapisnika prelazi se na pretres pojedinih tačaka, po usvojenom dnevnom redu.

Svako pitanje pretresa se dotle dok o njemu ima prijavljenih govornika.

Govornik se prijavljuje za reč predsedniku Saveta kada pretres počne, pa sve dok se pretres ne zaključi.

Predsednik daje reč članovima Saveta i ostalim prisutnima po redu prijavljivanja.

Predsednik Saveta može preko reda da da reč samo predlagaču.

Govornik može izlagati samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od dnevnog reda, predsednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda ili će mu oduzeti reč

Govornika može opomeniti ili prekiniti samo predsednik Saveta.

ODLUČIVANJE NA SEDNICAMA SAVETA

Član 16.

Savet o svakom predlogu dnevnog reda odlučuje posle zaključenog pretresa, osim u slučajevima kada je ovim poslovnikom ili drugim aktima predviđeno da se odlučuje bez pretresa.

Pre ili posle pretresa Savet može da odluči da se pojedina pitanja skinu sa dnevnog reda ili da se odlučivanje o njima odloži i vrati predlagaču na dopunu.

Član 17.

Savet donosi odluke i druge akte iz nadležnosti Mesne zajednice većinom glasova svih članova Saveta.

Član 18.

Glasanje na sednici Saveta je javno.

Članovi Saveta glasaju izjašnjavanjem »ZA« predlog ili »PROTIV«, ili se uzdržavaju od glasanja.

Glasa se podizanjem ruke posle poziva predsednika na izjašnjavanje.

Predsednik Saveta prvo poziva da se izjasne članovi koji glasaju ZA, zatim one koji glasaju PROTIV predloga i najzad članove koji se uzdržavaju od glasanja.

Član 19.

Savet može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

Tajno se glasa na glasačkim listićima iste boje, veličine i oblika, overenim pečatom Mesne zajednice.

Svaki član Saveta dobija listić po prozivci.

Tajnim glasanjem rukovodi predsednik, uz pomoć sekretara.

Po završenom glasnju predsednik Saveta utvrđuje rezultate glasanja i objavljuje da li je predlog prihvaćen ili odbijen.

Rezultati glasanja unose se u zapisnik.

Član 20.

O redu na sednici Saveta stara se predsednik, odnosno potpredsednik u slučaju njegove sprečenosti.

Za povredu reda, predsednik Saveta može da izrekne meru upozorenja ili oduzimanja reči.

O radu na sednici Saveta vodi se zapisnik.

Za vođenje i izradu zapisnika odgovoran je Sekretar Mesne Zajednice.

U zapisnik se obavezno unose vreme i mesto održavanja sednice, imena predsedavajućeg i zapisničara, imena prisutnih članova Saveta, imena opravdano i neopravdano odsutnih, imena drugih lica koja prisustvuju sednici, kratak tok sednice sa naznakom pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena svih govornika na sednici, rezultat glasanja o pojedinim pitanjima, tekst svih odluka i zaključaka donetih na sednici.

Na samoj sednici predsednik može formulisati predloge pojedinih zaključaka koji se unose u zapisnik.

Na zahtev pojedinih članova Saveta, koji su na sednici izdvojili svoje mišljenje, bitni delovi njihovih izjava unose se u zapisnik.

Član 21.

Zapisnik sa sednice Saveta potpisuje predsednik i sekretar.

Zapisnici sa sednice Saveta čuvaju se u Mesnoj zajednici kao trajna dokumenta.

Član 22.

Akte donete na sednici Saveta potpisuje predsednik Saveta.

Izvornik akta koji je potpisao predsednik Saveta, overen pečatom Mesne zajednice, čuva se u dokumentaciji.

Pod izvornikom akta podrazumeva se tekst akta koji je usvojen na sednici Saveta.

Otpravke akata usvojenih na sednici saveta potpisuje Sekretar Mesne zajednice.

O izradi izvornih akata i njihovih otpravki, čuvanju, evidenciji, objavljivanju i dostavljanju nadležnim organima i organizacijama stara se sekretar Mesne zajednice.

KOMISIJE I DRUGA RADNA TELA SAVETA MESNE ZAJEDNICE

Član 23.

Za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Saveta, mogu se obrazovati komisije i druga radna tela.

Predsednik komisije, odnosno drugog radnog tela imenuje se iz redova članova Saveta.

Članovi komisija i drugih radnih tela Saveta mogu biti i građani.

Član 24.

Članove komisija i drugih radnih tela predlažu članovi Saveta.

O predloženoj listi komisije i drugog radnog tela, Savet odlučuje javnim glasanjem.

U predlogu za članove komisija ili drugog radnog tela određuje se lice koje će obavljati poslove predsednika komisije ili drugog radnog tela.

Na sednici komisije ili drugog radnog tela obavezno se vodi zapisnik.

JAVNOST RADA SAVETA

Član 25.

Sednice Saveta su javne.

NJima mogu prisustvovati predstavnici informisanja, građani, Odbornici SO, članovi Opštinskog veća Alibunar.

Član 26.

Ovaj poslovnik stupa na snagu na dan donošenja.

Predsednik Saveta
Mesne Zajednice Vladimirovac
Barbu Trajan

U Vladimirovcu ___________2005 godine   

Mesna zajednica Vladimirovac je organizacija koja brine o zaštiti životne sredine.
Mi ublažavamo štetu nastalu zagađenjem korišćenjem snage vetra kao čistog i u potpunosti obnovljivog izvora energije.